Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Tešedíkovo
Peredközség

Matrika, služby IOM

 

Alžbeta BÁNOVÁ
Tel:  031 590 2886
mail: tesedikovo@tesedikovo.sk

         

           Zápis matričných udalostí do knihy narodení, manželstva a úmrtí
           Vyhotovenie dokladov k uzatvoreniu manželstva (civilné, cirkevné, s cudzincom)
           Povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade                             (delegačka)
           Vyhotovenie výpisov z knihy narodení, manželstva a úmrtí
           Zaslanie matričných dokladov do zahraničia podľa osobitných predpisov
           Vykonávanie výmeny matrík s cudzinou v súlade s medzinárodnými zmluvami
           Oznamovacia povinnosť o matričných udalostiach iným orgánom
           Zápis ženského priezviska bez koncovky prechyľovania
           Zápis mena v materinskom jazyku
           Vybavenie oznámenia o prijatí pôvodného priezviska po rozvode manželstva
           Zápis detí narodených v cudzine, zápis uzavretia manželstva v cudzine,                                   zápis úmrtia v cudzine do osobitnej matriky
           Oprava rodného čísla CEPO
           Určenie otcovstva k nenarodenému dieťaťu súhlasným vyhlásením rodičov
           Zápis o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov
           Dodatočné záznamy do matriky – (rozvody, zmena mena a priezviska)
           Vyhotovenie úmrtneho listu a doklady súvisiace s tým
           Usmernenie k vybaveniu osvedčenia o štátnom občianstve SR
           Vypracovanie kúpno-predajných zmlúv medzi obcou a obyvateľmi
           Vyberanie nájomného za nebytové priestory a za užívanie obecného majetku
           Vyberanie dane za užívanie verejného priestranstva, za automaty, za ubytovanie,                  za nevýherné hracie prístroje
           Úlohy obce vyplývajúce na úseku obrany štátu, civilnej obrany a krízového                              riadenia územnej vojenskej správy

           Služby IOM: register trestov, obchodný register, list vlastníctva