Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Tešedíkovo
Peredközség

Prednostka obecného úradu

 

Gertrúda KOVÁCSOVÁ

kontakt: 031/590 2885

mail: tesedikovo@tesedikovo.sk

 

           Evidencia SHR 

           Určenie a zrušenie súpisných čísiel - Register adries

           Elektronická schránka Slovensko - príjem, odoslanie elektronickej pošty

           Osvedčovanie podpisov a listín           

           Organizačné zabezpečenie zasadnutí OZ, zápisnice a uznesenia  zo zasadnutí OZ

           Organizačno-technické zabezpečenie volieb, vydávanie voličských preukazov 

           Vypracovanie kúpno-predajných zmlúv medzi obcou a obyvateľmi

           Vyberanie dane za automaty, za ubytovanie, za nevýherné hracie prístroje

           Úlohy obce vyplývajúce na úseku obrany štátu, civilnej obrany a krízového                              riadenia územnej vojenskej správy

           Služby IOM: register trestov, obchodný register, list vlastníctva

           Evidencia majetku obce