Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Odhlásenie z trvalého pobytu z dôvodu presťahovania do zahraničia

 

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný:

  • pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území SR ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu,
  • podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu
  • uviesť ohlasovni dôvod sťahovania a najvyššie dosiahnuté vzdelanie, tieto údaje sú potrebné do formulára pre Štatistický úrad SR.

 

Občan, ktorý už má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území SR, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu SR alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR.

 

Po vycestovaní prostredníctvom zastupiteľského úradu SR

Zastupiteľský úrad SR doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, odhlasovací lístok z trvalého pobytu s osvedčeným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia uvedeného dokladu ohlasovni. Ohlasovňa vyhotoví za občana formulár pre Štatistický úrad SR.

 

Po vycestovaní prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR

Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území SR, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR. Splnomocnený zástupca na základe splnomocnenia doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia uvedeného dokladu ohlasovni.

Splnomocnený zástupca v SR

Predloží platný doklad totožnosti:

  • občiansky preukaz,
  • splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa na doručenie odhlasovacieho lístka z trvalého pobytu na území SR.

Ohlasovňa vyhotoví za občana formulár pre Štatistický úrad SR.

 

Za dieťa do 18 rokov

Pred vycestovaním na ohlasovni pobytu v obci, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte dieťaťa do 18 rokov, ohlási skončenie trvalého pobytu na území SR za dieťa do 18 rokov zákonný zástupca dieťaťa.

Zákonný zástupca dieťaťa

Predloží platný doklad totožnosti:

  • občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
  • cestovný doklad SR, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
  • rodný list vydaný orgánmi SR za dieťa do 18 rokov
  • súhlas druhého zákonného zástupcu (ak ide o občana SR) dieťaťa do 18 rokov s odhlásením dieťaťa z trvalého pobytu na území SR s jeho osvedčeným podpisom, ak nemôže uvedený úkon vykonať osobne na ohlasovni

Uvedie dôvod sťahovania a najvyššie dosiahnuté vzdelanie, tieto údaje sú potrebné do formulára pre Štatistický úrad SR .

 

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Facebook

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín