Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Povolenie na výrub drevín

Povolenie na výrub drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Na výrub každej dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a na výrub krovitých porastov s výmerou nad 10 m2, sa vyžaduje súhlas obce na ktorej území sa drevina, resp. krovité porasty nachádzajú.

Výrub stromov sa vykonáva v období vegetačného kľudu – od 1.10. do konca februára.

 

Žiadosť o vydanie povolenia na výrub dreviny na súkromnom pozemku , ktorá sa nachádza v zastavanom území obce sa podáva na Obecnom úrade v Tešedíkove, s uvedením kontaktných údajov (meno, resp. názov právnickej osoby, adresa, resp. sídlo právnickej osoby, telef. číslo), údajov o pozemku na ktorom drevina rastie (katastrálne územie, druh pozemku, číslo parcely), údajov o drevine (druh dreviny, počet kusov, obvod kmeňa).

Prílohy žiadosti :

- kópia katastrálnej mapy s označením lokalizácie dreviny

- číslo list vlastníctva pozemku na ktorom drevina rastie

Správny poplatok:

10,- €  občan

100,- € právnická osoba

Správny poplatok sa platí pri podaní žiadosti v hotovosti do pokladne obce, prípadne na účet obce.

Povolenie na výrub dreviny, ktorá sa nachádza mimo zastavaného územia obce sa podáva na Okresnom úrade v Šali, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Ziadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Vybavuje: Róbert Czibula, tel.: 031/590 2887