Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Určenie/zrušenie súpisného čísla

Podľa platných právnych predpisov obec rozhoduje o určení súpisného čísla stavbe na základe žiadosti stavebníkov alebo vlastníkov stavby, stavieb. Samostatné súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú stavbami podľa §43a ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb.

Žiadosti:

Skolaudovaná novostavba - Žiadosť o určenie súpisného čísla

Stavba postavená pred rokom 1976 - Žiadosť o určenie súpisného čísla

Vedľajšie budovy bez súpisného čísla, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe - žiadosť o vydanie oznámenia o existencii stavby

Prestavba, prístavba, zmena parciel stavby, pod. - Žiadosť o zrušenie a určenie súpisného čísla

Odstránenie stavby, samovoľné zrútenie starej stavby - Žiadosť o zrušenie súpisného čísla

Doba vybavenia : do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti 

Vybavuje: Gertrúda Kovácsová, tel.: 031/ 590 28 85