Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Kultúra, iná agenda

Anikó ZILIZI

tel.: 031/590 2886

e-mail: tesedikovo@tesedikovo.sk

 • Zabezpečenie programu a činnosti kultúrneho domu, príprava, organizovanie, propagácia a realizácia kultúrno-spoločenských podujatí 
 • Vydávanie povolení na verejné akcie a podujatia, organizované na území obce Tešedíkovo
 • Spolupráca so školami a zariadeniami, amatérskymi združeniami obce, spolkami a inými organizáciami 
 • Príjem, príprava a vyhlásenie relácií a blahoželaní pre jubilantov v obecnom rozhlase  
 • Evidencia a vyberanie nájomného za nebytové priestory a za užívanie obecného majetku, verejného priestranstva, parkovacích miest, vypracúvanie nájomných zmlúv
 • Vyrúbenie poplatku za TKO fyzických osôb
 • Vyberanie poplatku za užívanie trhoviska, vydávanie povolenia na predaj na trhovom mieste
 • Evidencia a vyberanie dane za užívanie verejného priestranstva
 • Evidencia a vyberanie dane za ubytovanie, za automaty a nevýherné hracie prístroje
 • Vybavovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím  návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
 • Úlohy obce vyplývajúce na úseku obrany štátu, civilnej obrany a krízového riadenia