Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Dom sociálnych služieb

Prevádzkovateľ: 

Obec Tešedíkovo, v zastúpení starostkou obce Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi
Obec Tešedíkovo, č. 860, 925 82  Tešedíkovo, IČO: 00306215obrazok

Adresa:

DSS - Tešedíkovo, Čerešňový rad č. 1282, 925 82
 

Kontakt: 

Udvarosová Viera – t.č.: 031 77 95 206

Pravidlá pre návštevy v DSS Tešedíkovo od 28.apríla 2022 

Oznam pre príbuzných - podmienky opustenia klienta do domáceho prostredia


 
Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

Domov sociálnych služieb je viacúčelové zariadenie, v ktorom sa poskytuje sociálna služba pre osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ktroré dovŕšili dôchodkový vek.
 
Podmienky:  Posúdenie zdravotného stavu klienta posudkovým lekárom na sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.445/1991 Zb o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 
Budova je majetkom obce, náklady spojené s prevádzkovaním budovy zabezpečuje Obec Tešedíkovo.
DSS Tešedíkovo má kapacitu 18 obyvateľov s celoročným pobytom v deviatich dvojlôžkových izbách.

Pre zabezpečenie nevyhnutnej sociálnej služby v zariadení pracujú:

zdravotné sestry, obrazokopatrovateľky, sanitárka,
upratovačka, kuchárky, údržbár,
pomocná sila
 
V zariadení máme klientov, ktorých zdravotný stav vyžaduje dlhodobo pravidelnú pomoc druhej osoby, pri hlavných životných úkonoch.
 
Poskytovaná služba:
komplexná sociálna služba
komunikácia s klientom a jeho príbuznými
zdravotná služba (podávanie liekov, lekárska vizita)
poradenská služba (základná)
podávanie stravy
varenie
upratovanie
pranie a žehlenie
celkový kúpeľ
starostlivosť o posteľnú a osobnú bielizeň
 
V budove DSS sa nachádza vývarovňa, kde sa varí aj pre dôchodcov z obce. Našim cieľom je poskytovať sociálnu službu na najlepšej úrovni a zabezpečiť spolunažívanie klientov v duchu dobrých mravov.

KRÍZOVÝ PLÁN PRE PRÍPAD VÝSKYTU INFEKCIE COVID-19

Zverejnenie ekonomicky oprávnených nákladov (EON) na sociálne služby za rok 2023 v súlade s § 72 ods. 20 zákona NRSR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. 

Zverejnenie ekonomicky oprávnených nákladov (EON) na sociálne služby za rok 2022 v súlade s § 72 ods. 20 zákona NRSR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. 

Zverejnenie informácie o výške priemerných bežných výdavkov a výške skutočne dosiahnutých príjmoch z platenia úhrad za poskytovanú sociálnu službu na kapacitu zariadenia pre seniorov za rok 2021 (v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

dss