Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Daň z nehnuteľností - daňové priznanie

Ak fyzické alebo právnické osoby sa v priebehu roka 2020 stali vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti alebo došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Ak im zanikne vlastníctvo, správa alebo užívanie nehnuteľnosti sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľnosti na zánik daňovej povinnosti. Povinnosť podať priznanie je do 31. januára prísnušného kalendárneho roka.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti podáva fyzická osoba (občan) alebo právnická osoba (podnikateľ), ktorej počas roka vznikla daňová povinnosť.

Daňová povinnosť vzniká:

  • kúpou, nájmom, užívaním nehnuteľnosti (pozemku, domu, garáže, ...) počas predchádzajúceho roka.
  • skolaudovaním nehnuteľnosti - v prípade, že ste stavali, resp. prerábali svoj dom, garáž a     v predchádzajúcom kalendárnom roku ste túto nehnuteľnosť skolaudovali (Rozhodnutie o kolaudácii).
  • ak nastali zmeny vo vašom daňovom priznaní, napr. ste niektorý pozemok, resp. budovu,      od ktorej ste platili daň, predali, ste povinný urobiť čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti.
  • nastali zmeny ako zmena priezviska a adresy trvalého pobytu, zmena sídla spoločnosti a pod.

 

Daňové priznanie sa podáva podľa stavu v katastri nehnuteľností k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, podáva sa na predpísaných tlačivách, ktoré si daňovník môže prevziať na Obecnom úrade, alebo si môžete editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam spolu s návodom na vyplnenie tlačiva stiahnuť  z webstránky Ministerstva financií SR.

Poučenie na vyplnenie priznania nájdete tu: Poučenie

 (zdroj: Ministerstvo financií SR).

 

Typy daňového priznania:

Priznanie: Označí daňovník, ktorý podáva správcovi dane v obci priznanie prvýkrát.

Čiastkové priznanie: Označí daňovník, ktorý už podal priznanie k dani v predchádzajúcom období a vznikla mu nová daňová povinnosť k dani (nadobudnutím novej nehnuteľnosti kúpou, darovaním, dedením, darovaním, dražbou) alebo nastala nová skutočnosť, ktorá má vplyv na vyrubenie dane (vydanie právoplatného stavebné rozhodnutie, kolaudačného rozhodnutia, zmena účelu užívania stavby, bytu, zmena výmery pozemku, stavby...).

Dodatočné priznanie: Podáva sa, ak daňovník zistí, že v priznaní neuviedol správne údaje a to najneskôr do 4 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností).

Opravné priznanie: Označí daňovník, ktorý opravuje priznanie k dani pred uplynutím lehoty na podanie priznania. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné priznanie

 

Prosíme daňovníkov, aby vyplnené daňové priznanie spolu s prílohami (list z vlastníctva, kúpno-predajná zmluva, osvedčenie o dedičstve, darovacia zmluva alebo iný doklad o prevode vlastníctva nehnuteľnosti, kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie, atď.) podali osobne na obecnom úrade, alebo zaslali poštou, alebo elektronicky na e-mailovú adresu tesedikovo@tesedikovo.sk.

Prosíme občanov, aby v daňovom priznaní uviedli aj svoje telefónne číslo pre uľahčenie ďalšej komunikácie.  Ďakujeme.