Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Žiadosť o súhlas obce - ohňostroj

Žiadosť o súhlas obce na používanie pyrotechniky 

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA ZÁBAVNEJ PYROTECHNIKY V OBCI

Podľa aktuálneho znenia Zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 možno len na Silvestra a v prvý deň Nového roka (t.j. od 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka).

Do kategórie F2 patrí zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených priestoroch. Tieto výrobky si môže kúpiť každý, kto dovŕšil 18 rokov veku. Patria sem rôzne delobuchy, rakety, rímske sviece, fontánky a podobne.

Kategóriu F3 tvorí zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo, ktorá je určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie. Túto kategóriu si môžeme bežne kúpiť, pokiaľ máme viac ako 21 rokov. V tejto kategórii sa nachádzajú silnejšie delobuchy, rakety a kompakty.

Používať zábavnú pyrotechniku počas roka, t.j. v období od 2. januára do 30. decembra možno iba s predchádzajúcim súhlasom obce na základe písomnej žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Žiadosť musí byť podaná najneskôr desať pracovných dní pred plánovaným použitím a musí obsahovať: identifikačné údaje žiadateľa, dátum a miesto použitia pyrotechniky, kategóriu a druh pyrotechnických výrobkov, čas predpokladaného začiatku a predpokladaného trvania používania. 

Obec vydá súhlas alebo žiadosť zamietne. Súhlas obce na použitie zábavnej pyrotechniky  oprávňuje žiadateľa na použitie pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti          v období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka. V prípade súhlasu, Obec zverejní informácie o plánovanom ohňostroji v rámci svojich komunikačných kanálov – webstránky obce, facebookovej stránky obce, aplikácie „V obraze“ a obecného rozhlasu pre informovanie občanov.  

 

POUŽITIE ZÁBAVNEJ PYROTECHNIKY POČAS ROKA BEZ SÚHLASU OBCE JE ZAKÁZANÉ. Ten, kto použije zábavnú pyrotechniku kategórie F2 a F3 v období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka bez súhlasu obce, sa dopúšťa priestupku. Za porušenie zákona hrozí pokuta vo výške do 1 650 eur.