Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Sekretariát, Matričný úrad

 

Denisa SZEDLÁROVÁ

tel.: 031/77 95 411, 031/590 2881

e-mail: tesedikovo@tesedikovo.sk

          Podateľňa - došlá, odoslaná pošta

          Evidencia obyvateľstva s príslušnou dokumentáciou                                                                       (prihlasovanie, odhlasovanie obyvateľov na trvalý a prechodný pobyt)

          Príjem relácií do obecného rozhlasu

          Osvedčovanie podpisov a listín

          Poskytnutie informácií o občanoch obce na základe dožiadaní štátnych orgánov

          Centrálny register došlej a odoslanej pošty OÚ

Matrika:

           Zápis matričných udalostí do knihy narodení, manželstva a úmrtí
           Vyhotovenie dokladov k uzatvoreniu manželstva (civilné, cirkevné, s cudzincom)
           Povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade                             (delegačka)
           Vyhotovenie výpisov z knihy narodení, manželstva a úmrtí
           Zaslanie matričných dokladov do zahraničia podľa osobitných predpisov
           Vykonávanie výmeny matrík s cudzinou v súlade s medzinárodnými zmluvami
           Oznamovacia povinnosť o matričných udalostiach iným orgánom
           Zápis ženského priezviska bez koncovky prechyľovania
           Zápis mena v materinskom jazyku
           Vybavenie oznámenia o prijatí pôvodného priezviska po rozvode manželstva
           Zápis detí narodených v cudzine, zápis uzavretia manželstva v cudzine,                                   zápis úmrtia v cudzine do osobitnej matriky
           Oprava rodného čísla CEPO
           Určenie otcovstva k nenarodenému dieťaťu súhlasným vyhlásením rodičov
           Zápis o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov
           Dodatočné záznamy do matriky – (rozvody, zmena mena a priezviska)
           Vyhotovenie úmrtneho listu a doklady súvisiace s tým
           Usmernenie k vybaveniu osvedčenia o štátnom občianstve SR