Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Základné informácie

Tešedíkovo /do r. 1948 Pered/ leží na juhozápadnom Slovensku na území Matúšovej zeme. Obklopené je vodnými tokmi: Váh a Malý Dunaj.

Kataster obce susedí s usadlosťami: Diakovce, Žihárec, Hetmín, Kráľov Brod a Dolné Saliby.

Mestá ležiace najbližšie k obci: Šaľa /6 km/, Galanta /16 km/ Nitra /34 km/

Obec patrí do okresu Šaľa a do Nitrianskeho samosprávneho kraja

Prírodné pomery obce

Prírodné pomery obce vo veľkej miere ovplyvňovali rieky Váh a Malý Dunaj. Časté záplavy spôsobili, že kataster obce bol dlhodobo močaristý.

Pôda je tu silne viazaná, s bohato  úrodnou čiernou zemou. Z hľadiska lesných porastov je kataster obce jedným z najchudobnejších na okolí.

V obci bolo kedysi veľa jazier. Dodnes sa z nich zachovali: Emlékkő, Vásártér, Nagytéglások, Telek-tó a Kurcsa. Vermek bolo v sedemdesiatych rokoch nesprávnym konaním zanosené a zriadilo sa tam smetisko. Na mieste jazera Földverem bolo vytvorené pásmo zelene, park a ihrisko.

Jazerá vo vnútri obce vznikali po vyťažení hliny pre výstavbu obydlí z nepálených tehál. Z tohto dôvodu reprezentujú nielen estetické a ekologické funkcie. Súčasne predstavujú potenciál pre rozvoj rekreačno-športových aktivít a cestovného ruchu. Občianske združenie Telektó Tešedíkovo v spolupráci obecnou samosprávou vyčistili jazerá Telek-tó a Téglások, kde sa od roku 2008 konajú rybárske preteky a kultúrno-spoločenské podujatia /Majáles, Deň detí, Deň poľovníkov/.

V chotári Tešedíkova sú dve jazerá: Čierne a Bystré jazero, ktoré  spomínajú sa už v prvých písomných zmienkach o obci. Dnes patria medzi štátom chránené územia. Jazerá sú bohato zarastené trstím, pálkami, šašinou a iným vodným rastlinstvom. Na ich brehoch sú už dnes veľmi zriedkavo vyskytujúce divé jablone a hrušky.

Infraštruktúra: verejný vodovod, verejná kanalizácia, kanalizačná sieť pripojená na ČOV Šaľa, rozvodná sieť plynu.

Občianska vybavenosť obce: Obecné nájomné bytové komplexy v počte 10, detské ihriská

Školy  a predškolské zariadenia:  materská škola s výchovným jazykom slovenským a maďarským, základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským /1. a 2. stupeň/, družina.

Inštitúcie v obci: Dom kultúry, knižnica, kultúrno-spoločenské a informačné centrum, dom sociálnych služieb, dom smútku, cintorín, pošta, požiarna zbrojnica.

Cirkev: rímsko-katolícky kostol, evanjelická modlitebňa

 

Služby, podnikanie

Viac.....tu

Zdravotníctvo: praktický lekár pre dospelých, praktický lekár pre deti a dorast, praktický lekár stomatológ, zverolekár, lekáreň

Šport: telocvičňa a športové ihrisko ZŠ, futbalové ihrisko obce, tenisový kurt

 

Doprava

Železničná doprava: Katastrálnym územím obce Tešedíkovo prechádza trať Šaľa- Neded, železná stanica

Autobusová doprava: Verejnú hromadnú autobusovú dopravu zabezpečuje autobusová linka Šaľa- Neded-Kolárovo, Šaľa – Trstice, diaľkové linky: Komárno- Galanta- Bratislava, Komárno-Šaľa-Nitra

 

Poľnohospodárstvo

Agro – Váh s.r.o. – vznikla transformáciou bývalého poľnohospodárskeho družstva. Spoločnosť obhospodaruje 1500 ha pôdy. V rastlinnej výrobe sa špecializuje na pestovanie obilnín.

Živočíšna výroba sa tradične orientuje na chov husí. V obci pôsobí 15 samostatne hospodáriacich roľníkov.

Všeobecné údaje o obci

ukazovateľ

 údaj

Kód obce

504068

Okres

Šaľa

Kraj

Nitriansky

status

obec

Poštové smerovacie číslo

925 82

Smerovacie číslo - telefón

031

Prvá písomná zmienka

1237

Nadmorská výška /m/

114

Rozloha obce  /km2/

22 784 579

Hustota obyvateľstva  /km2/

165