Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Predloženie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce - právnické osoby, organizácie, občianske združenia

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Tešedíkovo č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Tešedíkovo, termín na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácií pre miestne organizácie, občianske združenia a záujemcov o dotáciu z rozpočtu Obce Tešedíkovo  je do 30. novembra príslušného kalendárneho roka.

Podmienky  poskytnutia dotácie nájdete na nasledovnom odkaze: obecny-urad/zverejnovanie/vzn/

Žiadosť sa podáva osobne na sekretariáte obecného úradu, poštou na adresu: Obec Tešedíkovo, č. 860, 925 82  Tešedíkovo, alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu: tesedikovo@tesedikovo.sk (naskenovaná žiadosť podpísaná oprávnenou osobou na podanie žiadosti).

Žiadosť podaná po stanovenom termíne nebude posudzovaná.

Dotácie z rozpočtu obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.

Vzor vyúčtovania dotácie nájdete tu.