Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Tešedíkovo
Peredközség

Projekty obce

Národný projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Dátum: 20. 11. 2020

Názov projektu:
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Dobudovanie kamerového systému v obci Tešedíkovo

Dátum: 6. 7. 2020

Dobudovanie kamerového systému v obci Tešedíkovo
Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality"

Rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice

Dátum: 6. 7. 2020

Rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Modernizácia hospodárskej budovy a oplotenia športového areálu

Dátum: 20. 4. 2020

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Modernizácia hospodárskej budovy a oplotenia športového areálu
Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program "Podpora rozvoja športu na rok 2019"

Výzva na predkladanie ponúk - Modernizácia hospodárskej budovy a oplotenia športového areálu

Dátum: 2. 4. 2020

Výzva na predkladanie ponúk - Modernizácia hospodárskej budovy a oplotenia športového areálu
Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program „Podpora rozvoja športu na rok 2019“

Múlt és jelen - 170 éve zajlott a Peredi csata

Dátum: 19. 12. 2019

Múlt és jelen - 170 éve zajlott a Peredi csata

Stavebné úpravy ulici Širokej - Tešedíkovo

Dátum: 17. 9. 2019

Stavebné úpravy ulici Širokej - Tešedíkovo

Novostavba bytového domu s 12 bytovými jednotkami

Dátum: 14. 3. 2019

V obci Tešedíkovo bola postavená novostavba bytového domu s 12 bytovými jednotkami na Hlavnej ulici pod číslom 182 v rámci Programu rozvoja bývania s podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Výzva - Dodávka technických pomôcok a hračiek - Prestavba spol. centra na MŠ Tešedíkovo - rok 2019

Dátum: 7. 3. 2019

Výzva - Dodávka technických pomôcok a hračiek - Prestavba spol. centra na MŠ Tešedíkovo - rok 2019

Dodávka kuchynského zariadenia - Prestavba spol. centra na MŠ Tešedíkovo - rok 2019

Dátum: 7. 3. 2019

Dodávka kuchynského zariadenia - Prestavba spol. centra na MŠ Tešedíkovo - rok 2019

Dodávka nábytku a materiálno technického vybavenia - Prestavba spol. centra na MŠ Tešedíkovo - rok 2019

Dátum: 7. 3. 2019

Dodávka nábytku a materiálno technického vybavenia - Prestavba spol. centra na MŠ Tešedíkovo - rok 2019

Dodávka výpočtovej techniky - Prestavba spol. centra na MŠ Tešedíkovo - rok 2019

Dátum: 7. 3. 2019

Dodávka výpočtovej techniky - Prestavba spol. centra na MŠ Tešedíkovo - rok 2019

Prestavba spol. centra na MŠ Tešedíkovo - Nákup nábytku, kuchynského vybavenia, hračiek a techniky

Dátum: 2. 11. 2018

Prestavba spol. centra na MŠ Tešedíkovo - Nákup nábytku, kuchynského vybavenia, hračiek a techniky

Prestavba spoločenského centra na MŠ 2018

Dátum: 14. 9. 2018

Prestavba spoločenského centra na MŠ 2018

Obnova materskej školy s VJM a výstavba dopravného ihriska

Dátum: 20. 7. 2018

Obnova materskej školy s VJM a výstavba dopravného ihriska

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami na realizáciu zákazky: „Prestavba spoločenského centra na MŠ Tešedíkovo“

Dátum: 20. 3. 2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami na realizáciu zákazky: „Prestavba spoločenského centra na MŠ Tešedíkovo“

Prestavba spoločenského centra Tešedíkovo - rozšírenie Materskej školy

Dátum: 19. 12. 2017

Prestavba spoločenského centra Tešedíkovo - rozšírenie Materskej školy

Prestavba spoločenského centra na MŠ Tešedíkovo - dopravné ihrisko

Dátum: 19. 12. 2017

Prestavba spoločenského centra na MŠ Tešedíkovo - dopravné ihrisko

Obecné oslavy 2015

Dátum: 9. 7. 2015

Obecné oslavy 2015

Zberný dvor separátov komunálneho odpadu a kompostáreň-informácie

Dátum: 14. 5. 2015

Projekt „Zberný dvor separátov komunálneho odpadu a kompostáreň“ je spolufinancovaný z Kohézneho fondu a Štátneho rozpočtu SR v rámci Operačného programu Životné prostredie. Prioritná os: 4. Odpadové hospodárstvo , Opatrenie : 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu , 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov .

Monitorovací kamerový systém v obci Tešedíkovo

Dátum: 20. 12. 2012

V rámci programu v oblasti prevencie kriminality v roku 2012 bol realizovaný projekt „Monitorovací kamerový systém v obci Tešedíkovo“

Revitalizácia centrálnej obecnej zóny Tešedíkovo

Dátum: 23. 6. 2011

V obci nám prebieha ďaľší projekt, v rámci ktorého sa uskutoční

- rekonštrukcia spevnených plôch centra obce
- rekonštrukcia miestnej komunikácie mládežnícka
- rekonštrukcia chodníkov centra obce
- rekonštrukcia verejného osvetlenia centra obce
- sadové úpravy centra obce

Podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk (Obec ako líder k samozamestnaniu)

Dátum: 31. 3. 2011

Projekt pod názvom: Obec ako líder k samozamestnaniu, je podporený vďaka pomoci z prostriedkov EÚ - operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia, Európskeho sociálneho fondu, Fondu sociálneho rozvoja a to v rámci Operačného programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“ - FSR-2009/2.2/02, Kód ITMS: 27120230025

Obec ako líder k samozamestnaniu

Dátum: 1. 3. 2010

Projekt sa uskutočňuje vďaka pomoci EÚ, vďaka prostriedkom poskytnutých z Európskeho sociálneho fondu, z Fondu sociálneho rozvoja, rozpočtu SR a obce Tešedíkovo.