Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

návrh - tlačivo

Podanie návrhu k zrušeniu trvalého pobytu

Trvalý pobyt môže byť občanovi zrušený na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov:

  • ak občan nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo,
  • ak bolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva.

Návrh nemožno podať voči :

  • vlastníkovi,
  • spoluvlastníkovi,
  • manželovi vlastníka alebo spoluvlastníka,
  • nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka,
  • občanovi, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti (na liste vlastníctva je zapísané vecné bremeno k občanovi).

 

Vlastník alebo všetci spoluvlastníci:

Predložia platný doklad totožnosti:

Predložia písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo, podpísaný vlastníkom alebo všetkými spoluvlastníkmi   (ak niektorý z vlastníkov nebude prítomný na ohlasovni pobytu pri podávaní návrhu, jeho podpis na písomnom podaní musí byť osvedčený).

Poskytnú údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti, t.j. parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo listu vlastníctva.

Ak z technických dôvodov ohlasovňa nemôže získať údaje alebo výpisy z príslušných informačných systémov verejnej správy bezodkladne, pracovník ohlasovne pobytu je v zmysle § 1 ods. 6 zákona č. 177/20018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení zákonov (tzv. zákon proti byrokracii) oprávnený požiadať občana realizujúceho hlásenie pobytu o predloženie výpisu z listu vlastníctva v listinnej podobe. Takto predložená listinná podoba výpisu z listu vlastníctva v prípade hlásenia pobytu môže byť staršia ako 30 dní.

Predložia ďalšie doklady preukazujúce oprávnenie podania návrhu na zrušenie trvalého pobytu:
- rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené,

  • dohoda alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vyporiadaní BSM, ak bolo vydané,
  • rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia, ak bolo vydané dohodu alebo
  • rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané.

 

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Facebook

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín