Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Obecné zastupiteľstvo - komisie

Komisie Obecného zastupiteľstva v Tešedíkove

vo volebnom období 2022-2026

 

Finančná komisia

Predsedníčka: Silvia Keszegová

členovia:

Peter Góra

Ladislav Darázs

Ing. András Baranyay

Ing. Štefan Barczi

zapisovateľka: Katarína Győrögová

 

Komisia pre stavebníctvo, dopravu a ochranu životného prostredia

Predseda: Ing. András Baranyay

členovia:

Ladislav Darázs

Attila Somogyi

Peter Góra

Kristián Kovács

zapisovateľka: Gertrúda Kovácsová

 

Komisia kultúry a športu

Predseda: Attila Mucha

členovia:

Peter Góra

Szilárd Takács

Kristián Perina

Mgr. Sándor Laczkó

zapisovateľka: Mgr. Anikó Zilizi

 

Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a školstvo

Predsedníčka: Ingrida Sárkányová

členovia:

Roland Somogyi

Bernadeta Gáspárová

Zuzana Vargová

MUDr. Katarína Darázsová

zapisovateľka: Ildikó Szabová

 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

Predseda: Roland Somogyi

členovia:

Szilárd Takács

Attila Somogyi

zapisovateľka: Denisa Szedlárová

Rokovací poriadok komisií 2022-2026

 

Komisia obecného  zastupiteľstva na vybavovanie sťažností                                               (zriadená Uznesením č. 9/OZ/2023 zo dňa 14.2.2023)

členovia: Ing. András Baranyay, Gábor Barczi, Ladislav Darázs

náplň práce komisie:

vybavovanie sťažností smerujúcich proti starostovi obce Tešedíkovo pri výkone samosprávnej činnosti v zákonnej lehote,

vybavovanie sťažností smerujúcich proti hlavnému kontrolórovi obce Tešedíkovo v zákonnej lehote,

vybavovanie sťažností smerujúcich proti poslancom Obecného zastupiteľstva obce Tešedíkovo  v zákonnej lehote.