Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Ohlasovacia povinnosť prevádzky

Podnikateľ písomne oznamuje obecnému úradu otvorenie prevádzkarne a určenie prevádzkovej doby, zmenu prevádzkovej doby a zrušenie prevádzkarne v zmysle VZN č. 3/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Tešedíkovo, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, v lehote 5 pracovných dní odo dna vzniku skutočnosti.

Vzor ohlásenia prevádzkarne na území obce Tešedíkovo


Povinné prílohy: 
fotokópia živnostenského listu alebo výpis z obchodného registra (z internetu), doklad o vlastníctve alebo prenajatí priestoru (LV, prípadne nájomná zmluva)