Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

MŠ s VJS

Materská škola Tešedíkovo

Škôlka

Adresa:

Sídlisko Budúcnosť č 325, 925 82 Tešedíkovo
Telefón: 031 77 95 353
Fax: 031 77 95 334


Riaditeľ:

Silvia Vargová


Vedúca školskej jedálne:

Rozália Csongárová


Vyučovací jazyk:

slovenský


Základné údaje:

Prevádzka MŠ: MŠ poskytuje celodenný pobyt alebo poldenný pobyt detí. MŠ je v prevádzke v pracovných dňoch a to od 6,30 - 16,30hod. Prevádzka je každoročne prerokovaná s rodičmi na prvom rodičovskom združení, na prvom zasadnutí Rady školy a odsúhlasuje ju zriaďovateľ, ktorým je Obec Tešedíkovo.


Konzultačné hodiny riaditeľky:

párny týždeň: 12,00- 13,00 hod. (streda)                       
nepárny týždeň: 14,30-15,30 hod. (streda)