Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Demografia

Veľkosť obce významne ovplyvňuje jej základnú charakteristiku, ľudský potenciál a smerovanie rozvoja obce. Obec Tešedíkovo s počtom obyvateľov 3 716 z roku 2011 sa radí medzi väčšie obce na Slovensku. Veľkosť obce vytvára relatívne dobré podmienky pre rozvoj obce. Ekonomický rozvoj je základom a nutným predpokladom rozvoja v ostatných oblastiach, napríklad rozvoj občianskej infraštruktúry, zvyšovanie kvality života obyvateľov obce a zlepšovanie životného prostredia.

Poloha obce zabezpečuje jej obyvateľom kvalitnú školskú, sociálnu, technickú a dopravnú infraštruktúru. Dobrá infraštruktúra zabezpečuje aj podmienky pre migráciu obyvateľov do obce, ktorí sú spravidla zamestnaní v mestských sídlach, avšak uprednostňujú kvalitu vidieckeho prostredia a ním poskytovaných možností vyžitia. Migrácia je do značnej miery ovplyvňovaná predovšetkým možnosťou získania bývania a zamestnania. Z toho dôvodu môže byť migrácia ovplyvňovaná realizáciou programov ekonomického rozvoja a súčasne vytváraním vhodných podmienok pre bývanie v obci.

Početnosť obyvateľstva v priestore je dôležitým faktorom rozvoja, lebo vytvára silnejšie trhové pole pre firmy ako aj ponuku práce. Rozmiestňovanie obyvateľstva a rozmiestňovanie ekonomických aktivít, sú navzájom prepojené a podmieňujúce sa procesy. Firmy priťahujú pracovné sily a ich odvetvová štruktúra ovplyvňuje kvalitu t.j. vzdelanostnú úroveň a vekovú štruktúru.

Podľa posledného sčítania obyvateľov, bytov a domov, ktoré v roku 2011 zrealizoval Štatistický úrad Slovenskej republiky, obec Tešedíkovo evidovala spolu 3 716 obyvateľov, z toho 1 811 mužov (48,74 %) a 1 905 žien (51,26 %).

Z hľadiska národnostného zloženia môžeme konštatovať, že obyvateľstvo je zväčša maďarskej národnosti. Na základe sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011:  78,31 % obyvateľov (2910 obyv.) je maďarskej národnosti, slováci sú zastúpení 21,07 % obyvateľov (783 obyv.), ostatné národnostné skupiny sú zastúpené iba minoritne.

Z hľadiska náboženského vyznania je štruktúra obyvateľstva jednotná. Až 86 % všetkých obyvateľov obce Tešedíkovo sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi.

Vybrané výsledky zo sčítania v roku 1991, 2001 a 2011

 

Ukazovateľ

SĽDB 1991

SODB 2001

SODB  2011

Obyvateľstvo spolu - počet

3 816

3 700

3716

    muži - počet

1 851

1 797

1811

    ženy - počet

1 965

1 903

1905

Bývajúce obyv. podľa národností:
Slovenská %


14,28


16,00

            21,07

Maďarská %

85,27

82,78

78,31

Rómska %

0,03

0,03

0,03

Rusínska %

0,00

0,00

0,00

Ukrajinská %

0,05

0,05

0,08

Česká %

0,26

0,11

0,16

Moravská %

0,03

0,00

0,08

Nemecká %

0,00

0,00

0,08

Poľská %

0,00

0,00

0,00

Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania:
Rímskokatolícke %


83,52


87,11

            86,00

Evanjelické %

7,55

6,54

5,00

Gréckokatolícke %

0,05

0,05

0,19

Pravoslávne %

0,00

0,00

0,05

Bez vyznania %

4,01

3,68

4,87

Ostatné %

0,03

0,05

0,08

Nezistené %

4,85

1,24

1,78

Osoby ekonomicky aktívne spolu

-

1 834

1922

    muži

-

1 005

1057

    ženy

-

 829

865

Pracujúci spolu

-

1 280

1605

    muži

-

 744

909

    ženy

-

 536

696

Nezamestnaní spolu

-

 449

317

    muži

-

 255

148

    ženy

-

 194

169

Domy spolu

1 291

1 302

 

Trvale obývané domy spolu

1 203

1 129

 

 

TAB. 111 Obyvateľstvo podľa súčasnej ekonomickej aktivity, pohlavia a miesta narodenia.pdf (56.66 kB)

TAB. 113 Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa postavenia v zamestnaní, veku a pohlavia.pdf (63.29 kB)

TAB. 114 Obyvateľstvo podľa pohlavia, rodinného stavu a veku.pdf (62.03 kB)

TAB. 115 Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti.pdf (54.56 kB)

TAB. 116 Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a odvetvia ekonomickej činnosti.pdf (73.17 kB)

TAB. 117 Obyvateľstvo podľa pohlavia a stupňa najvy__ieho dosiahnutého vzdelania.pdf (61.04 kB)

TAB. 118 Obyvateľstvo podľa pohlavia a nábo_enského vyznania.pdf (59.24 kB)

TAB. 119 Obyvateľstvo podža pohlavia a materinského jazyka.pdf (54.86 kB)