Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Demografia

Veľkosť obce významne ovplyvňuje jej základnú charakteristiku, ľudský potenciál a smerovanie rozvoja obce. Obec Tešedíkovo s počtom obyvateľov 3 719 z roku 2021 sa radí medzi väčšie obce na Slovensku. Veľkosť obce vytvára relatívne dobré podmienky pre rozvoj obce. Ekonomický rozvoj je základom a nutným predpokladom rozvoja v ostatných oblastiach, napríklad rozvoj občianskej infraštruktúry, zvyšovanie kvality života obyvateľov obce a zlepšovanie životného prostredia.

Poloha obce zabezpečuje jej obyvateľom kvalitnú školskú, sociálnu, technickú a dopravnú infraštruktúru. Dobrá infraštruktúra zabezpečuje aj podmienky pre migráciu obyvateľov do obce, ktorí sú spravidla zamestnaní v mestských sídlach, avšak uprednostňujú kvalitu vidieckeho prostredia a ním poskytovaných možností vyžitia. Migrácia je do značnej miery ovplyvňovaná predovšetkým možnosťou získania bývania a zamestnania. Z toho dôvodu môže byť migrácia ovplyvňovaná realizáciou programov ekonomického rozvoja a súčasne vytváraním vhodných podmienok pre bývanie v obci.

Početnosť obyvateľstva v priestore je dôležitým faktorom rozvoja, lebo vytvára silnejšie trhové pole pre firmy ako aj ponuku práce. Rozmiestňovanie obyvateľstva a rozmiestňovanie ekonomických aktivít, sú navzájom prepojené a podmieňujúce sa procesy. Firmy priťahujú pracovné sily a ich odvetvová štruktúra ovplyvňuje kvalitu t.j. vzdelanostnú úroveň a vekovú štruktúru.

Podľa posledného sčítania obyvateľov, bytov a domov, ktoré v roku 2021 zrealizoval Štatistický úrad Slovenskej republiky, obec Tešedíkovo evidovala spolu 3 719 obyvateľov, z toho 1 825 mužov (49,07 %) a 1 894 žien (50,93 %).

Z hľadiska národnostného zloženia môžeme konštatovať, že obyvateľstvo je zväčša maďarskej národnosti. Na základe sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021:  70,4 % obyvateľov (2618 obyv.) je maďarskej národnosti, slováci sú zastúpení 24,55 % obyvateľov (913 obyv.), ostatné národnostné skupiny sú zastúpené iba minoritne.

Z hľadiska náboženského vyznania je štruktúra obyvateľstva jednotná. Až 74,81 % všetkých obyvateľov obce Tešedíkovo sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi.

Vybrané výsledky zo sčítania v roku 1991, 2001, 2011 a 2021

 

 

Ukazovateľ

SĽDB 1991

SODB 2001

SODB  2011

SODB 2021

Obyvateľstvo spolu - počet

3 816

3 700

3716

3719

    muži - počet

1 851

1 797

1811

1825

    ženy - počet

1 965

1 903

1905

1894

Bývajúce obyv. podľa národností:
Slovenská %


14,28


16,00

21,07

24,55

Maďarská %

85,27

82,78

78,31

70,4

Rómska %

0,03

0,03

0,03

0,05

Rusínska %

0,00

0,00

0,00

0,03

Ukrajinská %

0,05

0,05

0,08

0,03

Česká %

0,26

0,11

0,16

0,19

Moravská %

0,03

0,00

0,08

 

Nemecká %

0,00

0,00

0,08

 

Poľská %

0,00

0,00

0,00

0,03

Vietnamská %

-

-

-

0,13

Srbská %

-

-

-

0,05

Rakúska %

-

-

-

0,03

Anglická %

-

-

-

0,03

Írska %

-

-

-

0,03

Nezistená %

-

-

-

4,46

Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania:
Rímskokatolícke %


83,52


87,11

86,00

 

74,81

Evanjelické %

7,55

6,54

5,00

4,38

Gréckokatolícke %

0,05

0,05

0,19

0,54

Pravoslávne %

0,00

0,00

0,05

0,05

Reformovaná kresťanská %

-

-

-

1,61

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia %

-

-

-

0,11

Evanjelická cirkev metodistická

-

-

-

0,05

Kresťanské zbory na Slovensku

-

-

-

0,38

Apoštolská cirkev na Slovensku

-

-

-

0,05

Bez vyznania %

4,01

3,68

4,87

12,5

Ostatné %

0,03

0,05

0,08

0,16

Nezistené %

4,85

1,24

1,78

5,16

Osoby ekonomicky aktívne

-

1 834

1922

-

    muži

-

1 005

1057

-

    ženy

-

 829

865

-

Pracujúci (okrem dôchodcov)

-

1 280

1605

1588

    muži

-

 744

909

-

    ženy

-

 536

696

-

Pracujúci dôchodcovia

-

-

-

193

Dôchodcovia

-

-

-

838

Nezamestnaní spolu

-

 449

317

119

    muži

-

 255

148

-

    Ženy

-

 194

169

-

Predproduktívny vek (0-14)

-

-

-

517

Produktívny vek (15-64)

-

-

-

2477

Poproduktívny vek (65 a viac)

-

-

-

725

Domy spolu

1 291

1 302

-

1363

Trvale obývané domy spolu

1 203

1 129

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet obyvateľov podľa pohlavia v obci Tešedíkovo k 1. 1. 2021

Počet obyvateľov podľa národnosti v obci Tešedíkovo k 1. 1. 2021

Počet obyvateľov podľa ďalšej národnosti v obci Tešedíkovo k 1. 1. 2021 

Počet obyvateľov podľa materinského jazyka v obci Tešedíkovo k 1. 1. 2021

Počet obyvateľov podľa krajiny narodenia v obci Tešedíkovo k 1. 1. 2021 

Počet obyvateľov podľa náboženského vyznania v obci Tešedíkovo k 1. 1. 2021

Počet obyvateľov podľa odvetvia ekonomickej činnosti v obci Tešedíkovo k 1. 1. 2021

Počet obyvateľov podľa ekonomických vekových skupín v obci Tešedíkovo k 1. 1. 2021

Počet obyvateľov podľa postavenia v zamestnaní v obci Tešedíkovo k 1. 1. 2021

Počet obyvateľov podľa rodinného stavu v obci Tešedíkovo k 1. 1. 2021 informácie

Počet obyvateľov podľa súčasnej ekonomickej aktivity v obci Tešedíkovo k 1. 1. 2021

Počet obyvateľov podľa štátnej príslušnosti v obci Tešedíkovo k 1. 1. 2021 informácie

Počet obyvateľov podľa zamestnania v obci Tešedíkovo k 1. 1. 2021

Viac informácií nájdete tu.