Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Tešedíkovo
Peredközség

Dane, poplatky, pohrebníctvo

 

Ildikó SZABOVÁ

Tel:   031 590 2884
mail: tesedikovo@tesedikovo.sk
 

           

Daňové priznania k dani z nehnuteľností,                                                                              Vyrubenie a vyberanie dane z nehnuteľností, dane za psa, miestneho                        poplatku za komunálny odpad,                                                                                                            Vydávanie rybárskych lístkov                                                                                

Nájom a evidencia hrobových miest,
Vyberanie poplatku za užívanie trhoviska                                                                                  Príjem relácií do obecného rozhlasu

Cintorín Tešedíkovo Online

Prevádzkový poriadok pohrebiska