Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Prihlásenie na prechodný pobyt (PP)

 

Pri hlásení prechodného pobytu platia nasledovné podmienky:

 • prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní,
 • prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území SR trvať viac ako 90 dní,
 • občan  hlási  prechodný  pobyt  ohlasovni  v mieste  prechodného pobytu,
 • občan hlási prechodný pobyt do 10 dní od ubytovania,
 • občan hlási začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu,
 • prechodný pobyt skončí uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený,
 • ak  prechodný  pobyt  trvá aj  po  skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova,
 • ak  prechodný  pobyt  skončí  pred  uplynutím  doby, na ktorú bol ohlásený, občan  je povinný túto skutočnosť ohlásiť ohlasovni v mieste prechodného pobytu,
 • prechodný pobyt môže byť zrušený na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov aj pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený.

 

Podanie prihlásenia na prechodný pobyt

Občan hlási prechodný pobyt ohlasovni v mieste, kde sa dočasne zdržiava, pričom hlási začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu.

Občan, ktorý sa prihlási na prechodný pobyt, je povinný:

Predložiť platný doklad totožnosti:

 • občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SR,
 • cestovný doklad SR, ak občan trvalo žije v zahraničí.

Poskytnúť údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti

 

Predložiť písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt:

 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, do ktorej prechodný pobyt hlási.

Potvrdenie o súhlase nemusí byť predložené:

 • ak ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • ak ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
 • ak ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo
 • ak vlastník alebo všetci spoluvlastníci potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

 

Podmienky pre prihlásenie na prechodný pobyt sa líšia podľa toho, kto alebo za koho občan hlási prechodný pobyt (Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov):

 • Sám za seba
 • Za dieťa do 18 rokov
 • Za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená
 • Za iného občana na základe splnomocnenia

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Facebook

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín