Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

SHR - samostatne hospodáriaci roľník

Kto je samostatne hospodáriaci roľník (SHR)?

Jednou z foriem podnikania fyzických osôb v na Slovensku je samostatne hospodáriaci roľník (SHR), ktorý patrí medzi samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO).

Konkrétne ide o fyzickú osobu - podnikateľa, ktorá vykonáva poľnohospodárku výrobu vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť. Jeho právny status je bližšie upravený v osobitnom zákone č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov (ďalej len „zákon“), ktorého účelom je zjednodušenie prevádzkovania poľnohospodárskej činnosti pre fyzické osoby.

Podobne ako na prevádzkovanie živnosti, aj na výkon činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka je nutné získať osvedčenie. Preto sa fyzická osoba, ktorá chce podnikať ako SHR, musí najprv registrovať na príslušnom obecnom úrade (nie na živnostenskom úrade), teda mu musí ohlásiť, že chce takúto činnosť vykonávať. Na základe tohto ohlásenia príslušný úrad zapíše osobu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov.

 

Miestne príslušným na registráciu je ten obecný úrad, v ktorého obvode (katastri) sa nachádzajú pozemky SHR, na ktorých chce vykonávať poľnohospodársku výrobu alebo v ktorého obvode sa nachádzajú pozemky iného vlastníka, s ktorým SHR uzatvoril nájomnú zmluvu za účelom realizácie poľnohospodárskej výroby. To znamená, že SHR nemusí podnikať výlučne len na vlastnej pôde, ale aj na pôde prenajatej.

Na základe ohlásenia zapíše príslušný úrad do evidencie SHR tieto údaje:

meno a priezvisko,

miesto trvalého bydliska,

rodné číslo,

údaje o osobitnom oprávnení alebo povolení, ak sa na určitý druh činnosti vyžadujú,

deň zápisu do evidencie.

Zmenu skutočností vedených v evidencii musí samostatne hospodáriaci roľník ohlásiť príslušnému úradu do 15 dní. Za zmenu priezviska alebo trvalého bydliska sa platí správny poplatok vo výške 2 eur. Evidenciu SHR vedie obec.

 

ZHRNUTIE:

SHR je podnikateľom, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Na výkon tejto činnosti nie sú potrebné žiadne kvalifikačné predpoklady.

Podnikanie v postavení súkromne hospodáriaceho roľníka sa neriadi živnostenským zákonom. Činnosť SHR teda nie je živnosťou, preto nie je potrebné ju ohlasovať ani registrovať na živnostenskom úrade. Ohlasuje sa výlučne na obecnom alebo mestskom úrade.

 

SHR bude na príslušnom úrade platiť správny poplatok (spravidla v hotovosti):

za vydanie osvedčenia o zápise do evidencie – 10,- eur

za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise – 2,- eur (za inú zmenu sa poplatok nevyžaduje).

SHR nemusí vykonávať podnikateľskú činnosť, t. j. poľnohospodársku výroku len na vlastných pozemkoch, ale aj prenajatých (na základe nájomnej zmluvy).

SHR musí mať pridelené IČO a DIČ, ktoré je povinný uvádzať pri výkone svojho podnikania. Jeho príjmy podliehajú dani a platí odvody do zdravotnej poisťovne. Sociálne poistenie musí uhrádzať, keď jeho príjem z podnikania presiahne zákonom stanovenú výšku.

Podnikať v postavení samostatne hospodáriaceho roľníka je možné aj popri zamestnaní alebo popri živnosti. SHR môže mať zamestnancov.

SHR - žiadosť o zápis do evidencie - Na základe vyhlášky č.306/2007 Z.z. Štatistického úradu Slovenskej republiky sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností

Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR