Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Spoločný stavebný úrad

 

Róbert CZIBULA


tel.: 031/590 2887
e-mail: tesedikovo@tesedikovo.sk

Stránkový deň:  Streda: 7.30 – 16:30  

 

Činnosti na úseku prenesených kompetencií na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku

- oznámenie k ohláseniu drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác

- rozhodnutie o umiestnení stavby, o využívaní územia, zmena územného rozhodnutia

- stavebné povolenie pre stavby, zmeny stavby pred jej dokončením, terénne úpravy, predĺženie platnosti stavebného povolenia

- kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o zmene v užívaní stavby,

- povolenie na odstránenie stavby, nariadenie na odstránenie stavby

Činnosti na úseku pozemných komunikácií pri zabezpečovaní výkonu pôsobnosti spoločného stavebného úradu

Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny

- súhlas na výrub drevín