Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Projekt: "Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Tešedíkovo"

Názov projektu: Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Tešedíkovo

Kód projektu v ITMS2014+:         312080BJX2
Miesto realizácie projektu:         Obec Tešedíkovo
Kód výzvy:                                          OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01
Použitý systém financovania:   systém refundácie

Operačný program:                       Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom:        Európsky sociálny fond

Prioritná os:                                       8. REAT-EU

Špecifický cieľ:                                  8.1.1. Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Trvanie projektu:                              január 2022 – november 2023

Počet podporených pracovných

miest opatrovateľov:                       12

Výška nenávratného finančného

príspevku:                                          130 560,00 EUR

 

Popis projektu:

Cieľom projektu je poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí, aby sa zabezpečilo zotrvanie občanov v prirodzenom domácom prostredí

za účelom zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby. Projekt sa bude realizovať prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí“. Aktivitu budú realizovať opatrovateľky obce pre občanov obce podľa zákona o sociálnych službách, ktorí majú uzatvorenú zmluvu s obcou o poskytovaní opatrovateľskej služby. Poskytovanie dlhodobej starostlivosti o osoby odkázané na pomoc, najmä seniorov je v podmienkach SR veľmi náročné. Príbuzní väčšinou musia chodiť do zamestnania a v uvedenom čase sa nemá kto o osoby odkázané na pomoc inej osoby postarať. Využitie opatrovateľskej starostlivosti môže pomôcť vyriešiť tento problém. Obec poskytuje opatrovateľskú službu od r. 2012 a je registrovaná v rámci Nitrianskeho kraja. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti fyzickej osoby v pracovných dňoch, v čase od 7.30 do 15.30 hod, resp. podľa dohody v zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby. Táto služba je v súčasnosti vykonávaná prostredníctvom 13 opatrovateliek, s ktorými má obec uzatvorenú pracovnú zmluvu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

                                    www.esf.gov.sk               www.employment.gov.sk                    

Formulár príkladov dobrej prax

informačná tabuľa

Zmluva o poskytnutí NFP číslo: Z312081BJX201 nadobudla účinnosť 14.12.2021 a je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6089060/  a na webovom sídle prijímateľa obecny-urad/zverejnovanie/zmluvy-faktury-objednavky/zmluva-300-2021-2351.html .

Logo EU

OP LZ

MPSVR SR

Prílohy

Príloha 13_Formulár príkladov dobrej praxe_a).pdf

Príloha 13_Formulár príkladov dobrej praxe_a).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 496 kB

informacna_tabula_logo_podpora_opatrovatelskej_sluzby - Tešedíkovo.pdf

informacna_tabula_logo_podpora_opatrovatelskej_sluzby - Tešedíkovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 393,26 kB

informacna_tabula_logo_podpora_opatrovatelskej_sluzby - Tešedíkovo.pdf

informacna_tabula_logo_podpora_opatrovatelskej_sluzby - Tešedíkovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 395,71 kB

informacna_tabula_logo_podpora_opatrovatelskej_sluzby - Tešedíkovo.pdf

informacna_tabula_logo_podpora_opatrovatelskej_sluzby - Tešedíkovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 393,26 kB

informacna_tabula_logo_podpora_opatrovatelskej_sluzby - Tešedíkovo.pdf

informacna_tabula_logo_podpora_opatrovatelskej_sluzby - Tešedíkovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 395,69 kB
Dátum vloženia: 4. 1. 2022 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 2. 2022 15:45
Autor: Správca Webu