Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Národný projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Názov projektu:
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

mpc   mineu pop oplz

 

Kód projektu: 312011AQI4 -  POPII.

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond

Cieľová skupina: Deti, navštevujúce materskú školu

Percentro spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 100%

Miesto realizácie: Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Sídlisko budúcnosti č. 325, 925 82  Tešedíkovo

Doba realizácie projektových aktivít: 01.09.2020 – najneskôr do 31.08.2022.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu pre Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“. Prijímateľom tohto národného projektu je Metodicko-pedagogické centrum (MPC).

Do tejto výzvy, ktorú zverejnilo MPC sa zapojila aj Obec Tešedíkovo, ako zriaďovateľ Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Sídlisko budúcnosť č. 325, Tešedíkovo, ktorá bola úspešná.

V rámci projektu, ktorého špecifickým cieľom je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov, vytvoríme inkluzívne prostredie podľa potreby a možností MŠ. V rámci projektu Obec Tešedíkovo zamestnáva jednu pedagogickú asistentku na 50%-ný úväzok.

Hlavnými činnosťami budú vo výchovno-vzdelávacom procese:

 • bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,
 • uľahčovanie adaptácie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na prostredie školy alebo predškolského zariadenia a pomáhanie pri prekonávaní  bariér, ktoré plynú zo zdravotného postihnutia dieťaťa,
 • spoluorganizovanie činnosti dieťaťa počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa,
 • vykonávanie pedagogického dozoru počas pobytu vonku zameraného na deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • pomoc pri príprave učebných pomôcok.

V spolupráci s rodinou:

 • komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami) dieťaťa o procese výchovy a vzdelávania,
 • oboznamovanie sa so zdravotným stavom dieťaťa a s jeho rodinným prostredím.

V oblasti  vzdelávacích aktivít:

 • účasť na vzdelávacích  podujatiach určených pre asistentov  učiteľa organizované školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na túto činnosť.

Podľa dohody v triede môžu pracovať:

 • jeden učí, a druhý pozoruje
 • jeden učí, a druhý “sa necháva unášať“
 • obaja učia

Našou víziou je vychovať sebavedomé, fyzicky a psychicky zdravé deti. Vytvoriť estetické a pozitívne založené prostredie, ktorá pomôže deťom všestranne sa rozvíjať. Získaním špecizovaného asistenta by sa môže úroveň pedagogického procesu zlepšiť a skvalitniť zo stránky individuálnej práce s deťmi, skupinami.

 

 

 

 

Dátum vloženia: 20. 11. 2020 10:54
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 11. 2020 20:20
Autor: Správca Webu