Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Koncom apríla sa začína doručovanie rozhodnutí miestnych daní a poplatku

Koncom apríla sa začína doručovanie rozhodnutí miestnych daní a poplatku  1

Koncom apríla sa začína doručovanie rozhodnutí miestnych daní a poplatku - o presnom čase doručenia Vás budeme informovať.

Obec Tešedíkovo ako správca dane týmto oznamuje občanom – daňovníkom a poplatníkom, že na prelome apríla a mája 2023 bude priebežne doručovať rozhodnutia na daň z nehnuteľností, na daň za psa a na poplatok za komunálne odpady na rok 2023. 

V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) oznamujeme, že rozhodnutia k miestnym daniam a miestnym poplatkom vydané Obcou Tešedíkovo budú zasielané právnickým osobám a fyzickým osobám do elektronickej schránky slovensko.sk spôsobom doručenia do vlastných rúk.

V prípade, že fyzické osoby nemajú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, rozhodnutia im budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii v zmysle vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Listinné rovnopisy rozhodnutí na daň z nehnuteľností, na daň za psa a na poplatok za komunálne odpady na rok 2023 budú doručovať zamestnanci Obce Tešedíkovo spôsobom doručenia do vlastných rúk.

Zároveň úctivo prosíme obyvateľov, aby dane a poplatok platili až po doručení rozhodnutí, nie skôr. Pri platbe v pokladni OÚ je potrebné doniesť si rozhodnutie so sebou, pri platbe bankovým prevodom použite prosím správny variabilný symbol. Pomôžete tak predchádzať nedorozumeniam pri identifikácii platby.

Rozhodnutie, ktoré bude občanom obce doručené, bude obsahovať aj QR kód, ktorého načítanie dokáže urýchliť vybavenie platby a zrealizovať ju prostredníctvom bankového prevodu.

Dátum vloženia: 12. 4. 2023 8:43
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 4. 2023 8:55
Autor: Správca Webu