Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Oznámenie o strategickom dokumente Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025

Informácia pre verejnosť

 

Oznámenie o strategickom dokumente

„Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja   na roky 2021 - 2025“

Obec Tešedíkovo v súlade s §6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 29.4.2022 bolo obci doručené oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025“.
 

Uvedený strategický dokument je zverejnený na webovom sídle ministerstva

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2021-2025

Do strategického dokumentu možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie na Obecnom úrade v Tešedíkove počas úradných hodín.

Konzultácie v zmysle §63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01  Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

   Verejnosť môže predložiť svoje pripomienky k oznámeniu strategického dokumentu na adresu: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra do 15 dní od jeho zverejnenia.

Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025"

Dátum zvesenia: 15. 5. 2022 Zodpovedá: Správca Webu