Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Návrh VZN č. 1/2022 o udržiavaní čistoty v obci a o ochrane verejnej zelene

Návrh VZN č. 1/2022 o udržiavaní čistoty v obci a o ochrane verejnej zelene

Fyzické a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce v súlade s § 6 ods. 3/ a 4/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  do 10 dní odo dňa ich vyvesenia.

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.  Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, najmä ak nie sú zdôvodnené.

Vaše pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia môžete poslať na adresu : Obec Tešedíkovo, Obecný úrad, č. 860, 925 82  Tešedíkovo, alebo elektronickou formou na tesedikovo@tesedikovo.sk.

Dátum zvesenia: 9. 7. 2022 Zodpovedá: Správca Webu