Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Podpora pomáhajúcich profesií 3

Podpora pomáhajúcich profesií 3 1

Podpora pomáhajúcich profesií 3

NÁRODNÝ PROJEKT - POP 3 - plagát

Kód projektu: 401402DLC8 -  POPIII.

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond 

Cieľová skupina: Deti, navštevujúce materskú školu

Percentro spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 100%

Miesto realizácie: Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Sídlisko budúcnosti č. 325, 925 82  Tešedíkovo

Doba realizácie projektových aktivít: 09/2023 – najneskôr do 12/2026.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Programu Slovensko.

Do tejto výzvy, ktorú zverejnil NIVAM sa zapojila aj Obec Tešedíkovo, ako zriaďovateľ Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Sídlisko budúcnosť č. 325, Tešedíkovo, ktorá bola úspešná.

V rámci projektu, ktorého špecifickým cieľom je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov, vytvoríme inkluzívne prostredie podľa potreby a možností MŠ. V rámci projektu Obec Tešedíkovo zamestnáva jednu pedagogickú asistentku na 100%-ný úväzok.

Hlavnými činnosťami budú vo výchovno-vzdelávacom procese:

 • bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,
 • uľahčovanie adaptácie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na prostredie školy alebo predškolského zariadenia a pomáhanie pri prekonávaní  bariér, ktoré plynú zo zdravotného postihnutia dieťaťa,
 • spoluorganizovanie činnosti dieťaťa počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa,
 • vykonávanie pedagogického dozoru počas pobytu vonku zameraného na deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • pomoc pri príprave učebných pomôcok.

V spolupráci s rodinou:

 • komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami) dieťaťa o procese výchovy a vzdelávania,
 • oboznamovanie sa so zdravotným stavom dieťaťa a s jeho rodinným prostredím.

V oblasti  vzdelávacích aktivít:

 • účasť na vzdelávacích  podujatiach určených pre asistentov  učiteľa organizované školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na túto činnosť.

Podľa dohody v triede môžu pracovať:

 • jeden učí, a druhý pozoruje
 • jeden učí, a druhý “sa necháva unášať“
 • obaja učia

Našou víziou je vychovať sebavedomé, fyzicky a psychicky zdravé deti. Vytvoriť estetické a pozitívne založené prostredie, ktorá pomôže deťom všestranne sa rozvíjať. Získaním špecizovaného asistenta by sa môže úroveň pedagogického procesu zlepšiť a skvalitniť zo stránky individuálnej práce s deťmi, skupinami.

Prílohy

NÁRODNÝ PROJEKT - POP 3 - plagát.pdf

NÁRODNÝ PROJEKT - POP 3 - plagát.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,61 MB
Dátum vloženia: 8. 12. 2023 10:27
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 12. 2023 11:47
Autor: Správca Webu