Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Obec ako líder k samozamestnaniu

Projekt sa uskutočňuje vďaka pomoci EÚ, vďaka prostriedkom poskytnutých z Európskeho sociálneho fondu, z Fondu sociálneho rozvoja, rozpočtu SR a obce Tešedíkovo.

logo

Názov projektu:
Obec ako líder k samozamestnaniu

Názov Operačného programu:
Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Číslo výzvy a kód projektu:
OP ZaSI- FSR- 2009/2.2/02

ITMS kód: 27120230025

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity
Prioritná os: 2 Podpora sociálnej inklúzie
Opatrenie: 2.2 „ Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na MRK“
Rámcová aktivita: 2.2.1  Programy vzdelávania a prípravy pre trh práce znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie s výrazným zacielením na osoby vzdialené od trhu práce s osobitným zreteľom na osoby z marginalizovaných rómskych komunít

Miesto realizácie aktivít projektu:
Mesto: Tešedíkovo
Okres: Šaľa
Samosprávny kraj : Nitriansky samosprávny kraj

Trvanie realizácie projektu : 13 mesiacov
01.03.2010 – 31.03.2011

Rozpočet projektu:
Celkové náklady na projekt: 208 082,40 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku: 197 678,28 EUR

Kontaktné údaje:

Obec Tešedíkovo
Žihárecká 860,
925 82 Tešedíkovo


Ciele projektu:
Projekt by mal podporiť tvorbu nových pracovných miest vrátane projektov podpory samozamestnania a inovatívnych prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov marginalizovaných rómskych skupín.
Cieľové skupiny:
    občania ohrození sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčení inými faktormi
    obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít

1. Ciele:

Prostredníctvom  vzdelávania vedúcej k  samozamestnaniu zvýšiť prístup na trh práce pre skupinu ohrozenú sociálnym vylúčením so začlenením rómskej komunity.

Rast miery nezamestnanosti v okrese Poprad napovedá negatívnemu trendu sociálne negatívnych dôsledkov. V súčasnosti sú ohlasované ďalšie prepúšťania, čím bude celkový nárast počtu nezamestnaných v Prešovskom kraji neustále rásť. Nediverzifikovaná ekonomická činnosť v oblasti samostatne zárobkovo činných osôb činí veľký počet obyvateľov závislých na úzkom okruhu zamestnávateľov, pričom negatívne sociálne dopady ovplyvňujú život v regióne, odkiaľ pochádza prevažná časť prepustených z pracovného pomeru, čo predstavuje pre obec a región neudržateľnú hospodársku a sociálnu neistotu.  Štruktúra nezamestnaných vykazuje určité skupiny osôb, ktoré sú v rámci okresu rizikovejšie, sú to predovšetkým vyššie vekové kategórie nad 50 rokov, ktoré sú často už v preddôchodkovom veku.

Prostredníctvom inovatívnej formy vzdelávania vedúcej k  samozamestnaniu sa zvýši prístup na trh práce pre skupinu ohrozenú sociálnym vylúčením so začlenením rómskej komunity. Účastníci získajú základné informácie z jednotlivých oblastí potrebných pre podnikanie, navyše, počas vzdelávania bude každému účastníkovi poskytnuté individuálne poradenstvo a podpora v začiatkoch jeho podnikania, ako aj návod na konkrétny model zriadenia spoločného podnikania.

Cieľom predkladaného projektu Obec ako líder k samozamestnaniu je zvýšiť zamestnanosť občanov v nadväznosti na rozvojový projekt vo  vybranom regióne Nitrianskeho kraja formou samozamestnania a súčasne príprava regionálnych manažérov v spomínanej oblasti. Táto skupina 20 regionálnych manažérov zapojená do vzdelávania a prípravy pre trh práce bude predstavovať vedomostný a skúsenostný potenciál pre miestnych podnikateľov a starostov podtatranských obcí, nakoľko v priebehu projektu budú účastníci vedení k rozvoju konkrétnej služby kongresovej a výstavnej turistiky . Súčasne sa naučia pracovať v tíme, a takto nadobudnuté vedomosti im budú vedieť odovzdávať. Každý účastník absolvuje tréningy a semináre zamerané na získanie praktických zručností a základných informácií z jednotlivých oblastí potrebných pre podnikanie a založenie si vlastnej firmy. Cieľová skupina projektu sa po ukončení projektu bude vedieť lepšie orientovať na trhu práce a bude vedieť lepšie predať svoje zručnosti.  

2. Plánované aktivity projektu:

Programy vzdelávania a prípravy pre trh práce znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie s výrazným zacielením na osoby vzdialené od trhu práce s osobitným zreteľom na osoby z marginalizovaných rómskych komunít.

Projekt bude rozdelený na dve etapy. 1. etapa sa bude skladať z prípravy konkrétnej modelovej situácie pre vytvorenie spoločného malého podniku /súbor analýz a manuálov/. 2. etapa sa zameria na vzdelávací proces/školenia, prednášky/.
Po úvodnej analýze územia formou spracovania jednotlivých strategických manuálov a osobnostných, vzdelanostných a iných predpokladov členov cieľovej skupiny pre podnikanie, bude nasledovať hlavná aktivita projektu, ktorej ťažiskom bude inovatívna forma vzdelávania a programov vedúcich k samozamestnaniu. Účastníci projektu získajú základné informácie z jednotlivých oblastí potrebných pre podnikanie a založenie si vlastnej malej firmy podnikajúcej v oblasti služieb. Realizácia projektu je navrhnutá tak, aby jeho jednotlivé aktivity predstavovali nenáročný funkčný celok, ktorého kontinuita ostane zachovaná i po skončení realizácie projektu.

Po skončení hlavných aktivít projektu, na základe ktorých každý účastník získa zručnosti potrebné na uplatnenie sa na trhu, bude následne každému účastníkovi poskytnuté individuálne poradenstvo a podpora v začiatkoch jeho podnikania priamo na modely podnikania v praxi. V závere projektu sa vytvorí malý model výstaviska, kde sa v praxi preukáže tímová práca jednotlivých členov cieľovej skupiny. Na vytvorenom webovom portáli sa vytvorí komunikačný kanál medzi všetkými účastníkmi projektu.

Špeciálne opatrenia na zvýšenie participácie žien na trhu práce:
Do projektu sa môžu zapojiť všetky osoby bez ohľadu na vzdelanie, pohlavie. Do úvahy sa berie zručnosť v tej, ktorej činnosti. Dopad na cieľovú skupinu je merateľný počtom osôb, ktoré majú z realizácie projektu prospech.

Spolupráca s partnermi:

Vzhľadom na širší záber územia, na ktoré sa dopad realizácie projektu vzťahuje, územno-správne najbližšou stratégiou, aplikovateľnou na územie spoločne sú stratégie regionálnej, krajskej a národnej úrovne.

Plánované publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné plánované aktivity:

Tvorba internetového portálu, venujúceho sa podpore cieľových skupín.

Dátum vloženia: 1. 3. 2010 15:31
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 9. 2019 15:33
Autor: