Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2024 je potrebné podať do konca januára

Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2024 1

Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2024
Termín podania: 31. január 2024

Obec  Tešedíkovo upozorňuje fyzické aj právnické osoby, ktoré sa v priebehu roka 2023 stali vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti alebo došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, že sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Ak im zanikne vlastníctvo, správa alebo užívanie nehnuteľnosti sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľnosti na zánik daňovej povinnosti. Povinnosť podať priznanie je do 31. januára 2024.

To neplatí pre prípady, ak nehnuteľnosť nadobudli daňovníci dedičským konaním, v tom prípade priznanie k dani z nehnuteľnosti mali podať do 30 dní po právoplatnosti dedičského konania. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti podáva fyzická osoba (občan) alebo právnická osoba (podnikateľ), ktorej počas roka vznikla daňová povinnosť.

Daňová povinnosť vzniká:

  • kúpou, nájmom, užívaním nehnuteľnosti (pozemku, domu, garáže, ...) počas roka 2023.
  • skolaudovaním nehnuteľnosti - v prípade, že ste stavali, resp. prerábali svoj dom, garáž a     v roku 2023 ste túto nehnuteľnosť skolaudovali (právoplatné Rozhodnutie o kolaudácii).
  • ak nastali zmeny vo vašom daňovom priznaní, napr. ste niektorý pozemok, resp. budovu,      od ktorej ste platili daň, predali, ste povinný urobiť čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti.
  • nastali zmeny ako zmena priezviska a adresy trvalého pobytu, zmena sídla spoločnosti a pod.

Priznanie podáva aj ten, kto v predchádzajúcom roku menil účel využitia stavby. Napríklad ak niekto zmenil nebytový priestor na byt alebo naopak a to aj keď sa vlastník nezmenil. Tiež aj v prípade, že začal užívať pozemok na základe zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom, v takom prípade totiž bude platiť daň v tomto roku už nájomca. Ďalej aj ak na liste vlastníctva došlo k zmene druhu pôdy, napríklad orná pôda sa zmenila na trvalý trávny porast alebo na záhradu, či zastavanú plochu, keďže sa už na príslušnú výmeru bude vzťahovať iná sadzba dane. Priznanie sa podáva po právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu, kolaudačného rozhodnutia na stavbu. Pokiaľ niekto vlani dostal právoplatné stavebné povolenie na prístavbu, na rekonštrukciu stavby, priznanie podáva až po právoplatnom skolaudovaní stavby. Ak sa tak stalo vlani, priznanie podáva do konca januára, keďže plocha sa tým pádom zväčší a mení sa základ dane alebo podlažnosť stavby. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká. 

Daňové priznanie sa podáva podľa stavu v katastri nehnuteľností k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, podáva sa na predpísaných nových tlačivách (vydané v roku 2023 oznámením Ministerstva financií SR č. MF/013135/2023-726), ktoré si daňovník môže prevziať na Obecnom úrade, alebo si môžete editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam spolu s návodom na vyplnenie tlačiva stiahnuť  z webstránky Ministerstva financií SR.

Poučenie na vyplnenie priznania nájdete tu: hPoučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam platne od 1.9.2023

 (zdroj: Ministerstvo financií SR).

 

Typy daňového priznania:

Priznanie: Označí daňovník, ktorý podáva správcovi dane v obci priznanie prvýkrát.

Čiastkové priznanie: Označí daňovník, ktorý už podal priznanie k dani v predchádzajúcom období a vznikla mu nová daňová povinnosť k dani (nadobudnutím novej nehnuteľnosti kúpou, darovaním, dedením, darovaním, dražbou) alebo nastala nová skutočnosť, ktorá má vplyv na vyrubenie dane (vydanie právoplatného stavebné rozhodnutie, kolaudačného rozhodnutia, zmena účelu užívania stavby, bytu, zmena výmery pozemku, stavby...).

Dodatočné priznanie: Podáva sa, ak daňovník zistí, že v priznaní neuviedol správne údaje a to najneskôr do 4 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností).

Opravné priznanie: Označí daňovník, ktorý opravuje priznanie k dani pred uplynutím lehoty na podanie priznania. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné priznanie

 

Prosíme daňovníkov, aby vyplnené daňové priznanie spolu s prílohami (list z vlastníctva, kúpno-predajná zmluva, osvedčenie o dedičstve, darovacia zmluva alebo iný doklad o prevode vlastníctva nehnuteľnosti, kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie, atď.) môžu podať osobne na obecnom úrade u pani Ildikó Szabovej, prípadne zaslať poštou, alebo elektronicky na e-mailovú adresu tesedikovo@tesedikovo.sk.

Prosíme občanov, aby v daňovom priznaní uviedli aj svoje telefónne číslo pre uľahčenie ďalšej komunikácie.  Ďakujeme.

Schválené VZN č. 4/2023 o dani z nehnuteľnosti, dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje, dani za ubytovanie a dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty

Prílohy

VZN č. 4_2023 - daň z nehnuteľností, za psa, za pred. automaty....pdf

VZN č. 4_2023 - daň z nehnuteľností, za psa, za pred. automaty....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 492,76 kB
Dátum vloženia: 10. 1. 2024 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 1. 2024 8:08
Autor: Správca Webu