SK | HU

Nahliadnutie do stáleho zoznamu voličov

V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí Vám oznamujeme, že obyvateľ obce môže nahliadnuť do stáleho zoznamu voličov,  aby sa presvedčil, či je v zozname zapísaný a či údaje o ňom v zozname uvedené sú úplné a pravdivé. Ak volič zistí, že v stálom zozname voličov nie je uvedený, alebo údaje o ňom uvedené nie sú úplné alebo pravdivé, má právo obec požiadať o dopísanie do zoznamu, prípadne o vykonanie opravy. Uvedené údaje si môže volič zapísaný v zozname voličov overiť na sekretariáte Obecného úradu v Tešedíkove v úradných hodinách.