SK | HU

ZŠ s VJS

Základná školaŠkola
s vyučovacím jazykom slovenským

Adresa:
Školská 974
925 82 Tešedíkovo

Riaditeľ ZŠ s VJS: Mgr. Magdaléna Némethová

Zástupkyňa: 
Mgr. Lelovicsová Eva

Telefón: 031 77 95 334

Fax:
031 77 95 334
 
mail: zakladnaskolatesedikovo@stonline.sk

www: http://zstesedikovo.edupage.org/